ក្មេងប្រុសប្រើប៊ិច 3D ។កុមាររីករាយធ្វើផ្កាពីផ្លាស្ទិក ABS ពណ៌។

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

torwell_about_us
ម៉ាស៊ីន
បត់យ៉ាងស្អាត
ក្រុម